S T A T U T

POWIATOWEJ   STACJI

SANITARNO   -   EPIDEMIOLOGICZNEJ

W   ŻNINIE

 

 

Żnin  2005 rok

 

 

STATUT

 

POWIATOWEJ  STACJI  SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ

 

W  ŻNINE

 

 

 

§1

 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Żninie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

 

1)  ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz.U. z 1998r. Nr 90,

     poz. 575 z późn. zm. ) wraz z aktami wykonawczymi;

2)  ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z

     późn. zm. ) wraz z aktami wykonawczymi;

3)  ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z

     późn. zm. ) wraz z aktami wykonawczymi.

 

 

§2

 

Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Minister Zdrowia.

 

 

§3

 

1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Żnin.

2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat żniński.

 

 

§4

 

Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej i jest dysponentem środków budżetowych 3-go stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

 

§5

 

Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie, który jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji.

 

§6

 

 

1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora

    Sanitarnego w Żninie, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:

1)      higieny środowiska;

2)      higieny pracy w zakładach pracy;

3)      higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;

4)      zdrowotnymi żywności i żywienia;

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przez wpływem czynników szkodliwych lub

  uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych

  i zawodowych.

 

2.      Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:

1)      prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

2)      wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;

3)      wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;

4)      opracowanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

5)      działalność przeciwepidemiczną;

6)      opracowanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno –     

      sanitarnego;

7)      przygotowanie projektów decyzji i wykonanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

8)      przygotowanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

9)      przygotowanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

10)  inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

11)  opracowanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;

12)  prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych.

 

 

§ 7

 

 

Powiatowa Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność

usługową, z której przychody stanowią jej środki specjalne.

 

 

 

§ 8

 

 

1.      W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1)      Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;

2)      Oddział Laboratoryjny;

3)      Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

4)      Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

5)      Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

6)      Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

 

2.   Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.   

 

 

wytworzył: Wanda Białożyńska

wprowadził: Karol Orzechowski                   

ostatnia zmiana: 09.10.2009