STATUS PRAWNY

 Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

 

Państwową Inspekcją Sanitarną kieruje Główny Inspektor Sanitarny jako centralny organ administracji rządowej.

 

Główny Inspektor Sanitarny koordynuje i nadzoruje ustawową działalność państwowych wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektorów sanitarnych.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie wykonuje zadania przy pomocy podległej mu Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Żninie.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Żninie jest zakładem opieki zdrowotnej, finansowanym z budżetu państwa. W rozumieniu przepisów o zakładach opieki zdrowotnej – uprawnienia organu założycielskiego w stosunku do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Żninie posiada minister właściwy do spraw zdrowia.

 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie powołuje Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego z udziałem Przedstawiciela Głównego Inspektora Sanitarnego i Przedstawiciela Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

 

W postępowaniu administracyjnym Wojewódzki Inspektor Sanitarny jest organem wyższego stopnia w stosunku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Żninie jest zakładem opieki zdrowotnej, wpisanym do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym  przez Ministra Zdrowia.

 

Nr księgi rejestrowej:  9900700

 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Żninie działa na podstawie n/w aktów prawnych.

 

Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(Dz.U. z 1998r., nr 90, poz. 575 z późn. zmianami)

Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej

(Dz.U. z 1991r., nr 91, poz. 408 z późn. zmianami)

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2002r. w sprawie organizacji i

sposobu działania stacji sanitarno – epidemiologicznej

(Dz.U. z 2002r., nr 162, poz. 1342)

wytworzył: Wanda Białożyńska       

wprowadził: Karol Orzechowski

ostatnia zmiana: 08.02.2008 r.