OBSZAR WŁAŚCIWOŚCI

Na podstawie art. 10 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 1998r., nr 90, poz. 575 z późn. zmianami) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie wykonuje zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na obszarze Powiatu Żnińskiego kierując działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Żninie.

 

Na podstawie art. 12 ust. 1, ust. 2 w/w Ustawy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie jest:

  1. organem pierwszego stopnia – w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego - w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej
  2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu KPA jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.

 

 

Na podstawie art. 25 w/w Ustawy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ma prawo w związku wykonywaną kontrolą:

  1. wstępu o każdej porze dnia i nocy, na terenie miast i wsi do:

a)    zakładów pracy oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w ich skład,

b)    obiektów użyteczności publicznej, obiektów handlowych, ogrodów działkowych i nieruchomości oraz wszystkich pomieszczeń wchodzących w ich skład,

c)    środków transportu i obiektów z nimi związanych, w tym również na statki morskie, żeglugi śródlądowe i powietrzne,

d)    obiektów będących w trakcie budowy,

  1. żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchania osób,
  2. żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych,
  3. pobieranie próbek do badań laboratoryjnych.

 

 

Na podstawie art. 26 w/w Ustawy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ma prawo wstępu do mieszkań w razie podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaźnej, zagrożenia zdrowia czynnikami środowiskowymi, a także jeżeli w mieszkaniu jest lub ma być prowadzona działalność produkcyjna lub usługowa.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie może upoważnić niektórych pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Żninie do wykonywania w jego imieniu określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji (art. 35 ust. 1 w/w Ustawy).

wytworzył: Wanda Białożyńska             

wprowadził: Karol Orzechowski             

ostatnia zmiana: 08.02.2008 r.